Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2022

01.11.2022Periodens resultat på 834 mio. kr. svarer til en forrentning af egenkapitalen på 5,2 procent p.a. Periodens nedskrivninger udgør en indtægt på 105 mio. kr. mod en udgift på 113 mio. kr. i 1.- 3. kvartal 2021. I 1.- 3. kvartal 2022 er der netto tilbageført nedskrivninger som følge af kundernes forbedrede bonitet, ligesom de ledelsesmæssige skøn relateret til usikkerheden vedrørende covid-19 er reduceret. Omvendt giver krigen i Ukraine, et stort inflationspres samt betydelige rentestigninger usikkerhed i dansk økonomi og peger både mod lavere omsætning på ejendomsmarkedet og lavere priser. Jyske Realkredit har på denne baggrund foretaget nye nedskrivninger. Samlet set er de ledelsesmæssige skøn forøget med 90 mio. kr. i 1.- 3. kvartal 2022 og udgør nu 770 mio. kr.
Bidragsindtægterne mv. udgør 1.756 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. højere i forhold til samme periode sidste år. Bidragsindtægterne er positivt påvirket af et stigende udlån men negativt påvirket af let faldende gennemsnitlige bidragssatser.
Basisomkostningerne, som udgør 295 mio. kr. i 1.- 3. kvartal 2022, er 5 mio. kr. højere i forhold til samme periode af 2021, hvilket skyldes hjemtagning af aktiviteter i 2. kvartal af 2021, der tidligere var outsourcet. Omkostningsniveauet har herefter været på et uændret niveau i de seneste kvartaler.
Den nominelle udlånsportefølje er steget med 3,7 mia. kr. i de første tre kvartaler af 2022 og udgør nu 342,6 mia. kr.


${loading}